Cá nhân có được nhập khẩu hàng về kinh doanh không

Cá nhân có được nhập khẩu hàng về kinh doanh không. Sau đây là tham khảo thông tin từ cục hải quan Đồng Nai.
1 Về chính sách mặt hàng và thủ tục hải quan
Các hàng hóa  không thuộc trường hợp cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày  của Chính phủ nên có thể nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.

Hồ sơ thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại điều 16 và điều 18 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 15/3/2015 (được sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 và khoản 7 điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018) của Bộ Tài chính.

1.2. Về chính sách thuế
Căn cứ để áp mã số thuế là căn cứ vào hàng hóa thực tế nhập khẩu của công ty tại thời điểm nhập khẩu, trên cơ sở doanh nghiệp cung cấp tên khoa học, hình ảnh (nếu có) hoặc/và đi giám định tại Cục Kiểm định Hải quan. Kết quả kiểm tra thực tế của hải quan nơi công ty làm thủ tục và kết quả của Cục Kiểm định Hải quan xác định là cơ sở pháp lý và chính xác để áp mã đối với hàng hóa nhập khẩu đó.
- Căn cứ Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ, mặt hàng của công ty có thể tham khảo mã HS: 0910.20.00Nghệ tây;
- Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
- Căn cứ vào mã HS của hàng hoá thực tế nhấp khẩu, công ty tra cứu thuế suất thuế nhập khẩu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 125/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 và tra cứu thuế suất thuế GTGT tại Biểu thuế GTGT theo danh mục hàng hoá nhập khẩu ban hành kèm theo Thông tư số83/2014/TT-BTC ngày 26/06/2014.
2. Vướng mắc 3
Căn cứ điều 5 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định:
“Điều 5. Người khai hải quan
Người khai hải quan gồm:
1. Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan”.
Theo quy định trên, cá nhân là Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là người khai hải quan được phép làm thủ tục hải quan. Tuy nhiên, hiện nay thủ tục hải quan được thực hiện bằng phương thức điện tử. Do đó, để thực hiện thủ tục hải quan thì người khai hải quan phải có chữ ký số và mã số thuế. Trường hợp có nhân có chữ ký số và mã số thuế thuế thì có thể trực tiếp làm thủ tục hải quan. Trường hợp không có chữ ký số và mã số thuế thì phải ủy thác cho đơn vị có đủ điều kiện để thực hiện thủ tục hải quan.